Aktualno v družbi MLM d.d.

V zadnjem letu je bilo v medijih zaslediti veliko člankov, predvsem glede nadaljnjega obstoja družbe MLM d.d. (MLM).

Čeprav je bilo veliko govora o tem, da bo družba MLM že v letu 2023 razglasila stečaj, pa družba zahvaljujoč vsem deležnikom, predvsem zaposlenim, ki so s svojo vztrajnostjo pri delu pokazali predanost in pripadnost družbi, nadalje kupcem, ki verjamejo v družbo MLM in jo podpirajo pri prestrukturiranju, in nenazadnje tudi dobaviteljem, ki izkazujejo razumevanje pri poplačilu obveznosti, še vedno posluje in ustvarja spodbudne rezultate, kateri nakazujejo, da je družba MLM sposobna preživeti tudi najtežje razmere na trgu, predvsem v avtomobilski industriji.

Dejstvo je, da je podjetje delujoče in ustvarja trenutno dobre rezultate. Kakršnekoli navedbe, da družba  ne bo preživela brez strateškega partnerja, samo uvaja nepotreben nemir v družbi in med njenimi deležniki.

Družba MLM vsekakor še vedno ima perspektivo in prihodnost, kar se nedvomno izkazuje skozi projekte, ki jih kupci še vedno zaupajo družbi MLM.  Zato je nujno, da se tudi SDH d.d. (SDH), politična javnost in nenazadnje tudi sam nadzorni svet družbe MLM jasno opredeli do prihodnosti družbe MLM. Vsakršno zavlačevanje in dolgotrajnost odločanja negativno vplivajo na družbo MLM ter onemogočajo ali pa bistveno otežujejo družbi, da se kadrovsko izpopolni in da na dolgi rok zadrži ključne kupce.

Družba MLM v prvi vrsti potrebuje podporo lastnika in nadzornega sveta družbe MLM, da se sprejme potrebne in zgolj še formalne odločitve, da se družba MLM izvije iz krča domnevne insolventnosti. Slednje je pomembno predvsem iz razloga, ker gre izključno za odnos med družbo MLM in njenim 100 % lastnikom ter nima nobene povezave z drugimi deležniki (zaposleni, dobavitelji, kupci). Gre torej zgolj za formalno udejanjenje že sprejetega sklepa lastnika, ki je bila predhodno potrjen s strani nadzornega sveta, o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Sklep ni bil realiziran zaradi stališča sodišča, da poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala ni možno na podlagi medletnih bilanc. Uprava družbe MLM sedaj lastniku predlaga, da se pokrije izguba celega leta 2023 in prenesena izguba iz leta 2022, ki pa je skupaj celo manjša od izgube, ki jo je izkazovala medletna bilanca za leto 2023.

Poslovodstvo družbe MLM si želi tudi konstruktivnega dialoga z nadzornim svetom družbe MLM in njihove podpore, tako pri izvedi, sicer nazadnje že potrjenega programa finančnega prestrukturiranja, kot tudi pri odpravi grozeče insolventnosti družbe MLM. Znanje in izkušnje članov nadzornega sveta, ki izvirajo iz vrst državnih organov, bi družbi MLM glede tega bile v veliko pomoč, predvsem z namenom, da poslovodstvo pri predlaganih ukrepih in nadaljnjih predlogov ukrepov ne bo več ugibalo ali kateri izmed njih predstavlja nedovoljeno državno pomoč. Poslovodstvo tako želi, da se ob podpori lastnika in njenih organov oblikujejo strokovne službe iz vrst SDH in MLM z namenom, da se najde ustrezna rešitev oziroma ustrezni ukrepi, ki jih je dejansko mogoče realizirati. Po mnenju uprave družbe MLM je eden takšnih ukrepov zagotovo izvedba SWAP z D/A (nadomestna izpolnitev, ki je opredeljena v samem zakonu), ki sicer ne pomeni pridobitev pomoči, temveč možen način poplačila dolgov do SDH kot finančnega upnika. V ta namen je družba MLM pridobila tudi t.i. PIT test (objektiven preizkus, ali bi razumni zasebni vlagatelj v konkretni situaciji sklenil zadevno transakcijo pod enakimi pogoji), ki je bil pozitiven, kar pomeni, da iz tega vidika ne bi smelo biti ovir za izvedbo tega posla.

Poslovodstvo družbe MLM je sicer izrazilo veliko zadovoljstvo glede izjav izvršnega direktorja SDH na nedavni seji nadzornega sveta družbe MLM, da bo SDH, v tem primeru primarno kot finančni upnik, naredil vse potrebne reprograme posojil, da bi se družba MLM izognila grozeči insolventnosti v prihodnosti. Poslovodstvo družbe MLM meni, da je to vsekakor velik prvi korak, ki bo bistveno pomagal družbi MLM v trenutni situaciji, in odlična spodbuda za vse deležnike družbe MLM. Glede navedenega je namreč potrebno poudariti, da MLM kot velika družba predstavlja pomemben del družbe, saj je v obdobju zadnjih 10 let izplačala državi za več kot 60 mio EUR prispevkov in dajatev. Samo v zadnjih petih leti pa je družba izplačala približno 50 mio EUR plač zaposlenim, približno 70 mio EUR slovenskim dobaviteljem in izvozila blago v vrednosti preko 200 mio EUR.

Kot povedano, je družba v tem trenutku zagotovo lahko zadovoljna z izjavo izvršnega direktorja SDH na nedavni seji nadzornega sveta družbe o možnosti reprograma posojil. Seveda pa bo uprava družbe MLM, v kolikor lastnik tega ne bo realiziral oziroma ne bo ob podpori nadzornega sveta družbe MLM aktivno pristopil k sprejemu konkretnih odločitev v okviru predlogov uprave družbe MLM, primorana predlagati ukrepe kot jih določa zakon.

Odločitev v tem trenutku je tako vsekakor na strani SDH kot lastnika družbe MLM in tudi nadzornega organa družbe MLM. Uprava družbe MLM pa upa in si glede prihodnosti družbe MLM želi konstruktivne komunikacije med družbo MLM in njenim lastnikom na interni ravni ter se nadeja, da strokovne službe obeh najdejo rešitev za nadaljnje delovanje družbe MLM in obstoj več kot 350 delovnih mest v družbi MLM.

Maribor, 18.03.2024

Read More